Gratis verzending in België vanaf €100

Algemene en Gebruiksvoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Bij Juwelier Geert Donné willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Juwelier Geert Donné stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets niet duidelijk is, kan u ons dit steeds melden.

 

Artikel 1 : definities

 1. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan : onderstaande bepalingen.
 2. Onder ‘Juwelier Donné’ wordt verstaan : Juwelier Geert Donné, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.
 3. Onder ‘Aanbieding’ wordt verstaan : elk aanbod van Juwelier Geert Donné om een overeenkomst met haar aan te gaan.
 4. Onder ‘Bestelling’ wordt verstaan : iedere aanvaarding van een aanbieding van Juwelier Geert Donné.
 5. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan : iedere acceptatie door Juwelier Geert Donné van een bestelling.
 6. Onder ‘Goederen’ worden verstaan : alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Juwelier Geert Donné betrekking hebben.
 7. Onder ‘Aflevering’ wordt verstaan : het door of namens Juwelier Geert Donné feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.
 8. Identiteit van de gebruiker :
  Juwelier Geert Donné
  Heerstraat 27
  3910 Pelt
  011/66.10.42
  donne.geert@telenet.be
  BE0640.464.571

      9. Consument : de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met                  de Gebruiker.

 

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij Juwelier Geert Donné hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Bij bestelling wordt de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopsvoorwaarden geaccepteerd.

 

Artikel 3 : Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen :

3.1. Alle aanbiedingen van Juwelier Geert Donné zijn vrijblijvend en kunnen herroepen worden.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt : zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website vermeld staat.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding, kan de consument geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding

Bestellingen :

3.4. De consument kan bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.

3.5. Juwelier Geert Donné accepteert geen bestellingen

- van personen onder de 18 jaar

- indien Juwelier Geert Donné de opgegeven adresgegevens niet als correct kan

  vaststellen.

3.6. Indien een bestelling door overmacht niet kan worden geaccepteerd wordt dit

binnen de termijn van 5 werkdagen aan de consument gemeld.

3.7. Indien er door overmacht bijzondere voorwaarden aan de overeenkomst dienen verbonden te worden, dan wordt dit binnen de 5 werkdagen aan de consument gemeld. 

3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan België, Nederland of Luxemburg dient contact opgenomen te worden via donne.geert@telenet.be.

Overeenkomst :

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Juwelier Geert Donné per email is bevestigd.

 

Artikel 4 : Prijzen en kosten

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van de bestelling zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3. Juwelier Geert Donné behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

4.4. De verzendingskosten worden als volgt berekend en vermeld

° voor België vanaf 100 euro : gratis verzending. Bij een bestelling < 100 euro bedraagt de verzendkost 10 euro.

° voor Nederland en Luxemburg : gratis verzending vanaf 100 euro. Bij een bestelling < 100 euro bedraagt de verzendkost 12 euro.

Daar ons ordersysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het

mogelijk dat de leveringskost hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt aan de consument meegedeeld binnen de 5 werkdagen.

4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien de bestelling wegens overmacht niet bij de consument is geraakt wordt dit verhaald op de gebruiker.

4.6. Bij een gedeeltelijke of gehele retour zijn de in 4.4. vermelde transportkosten ten laste van de consument, tenzij er een verkeerde bestelling werd geleverd of de bestelling een gebrek vertoont, dat niet kan worden verhaald op de consument.

4.7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Bij druk- of zetfouten is de gebruiker niet verplicht om het product te leveren volgens de foutieve prijs.

 

Artikel 5 : Betaling

5.1. De consument kan de koopsom van de door haar bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten op verschillende wijzen betalen. De gebruiker behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

Creditcard :

5.2. Indien de consument kiest voor betaling per creditcard, heeft de gebruiker het recht om voorafgaande aan de verwerking van de bestelling te controleren of de creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door de consument bestelde goederen vanuit de gebruiker worden verzonden. Juwelier Donné schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag -uiteraard via een beveiligde procedure- van uw creditcard af.

 

Artikel 6 : Levering

6.1. Juwelier Geert Donné levert de gekochte produkten zo snel mogelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, uiterlijk binnen de 14 dagen af op het adres dat bij de bestelling werd opgegeven, zolang de voorraad strekt. Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is en de geaccepteerde bestelling niet geheel of gedeeltelijk geleverd kan worden of vertraging ondervindt, zal de consument hiervan binnen de 14 dagen op de hoogte worden gesteld. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. De consument heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

6.2. Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument werd opgegeven.

6.3. Bij ontbinding van de overeenkomst door de consument door niet of niet-tijdige levering, zal de gebruiker het bedrag dat de consument betaald heeft binnen de 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product terug ontvangen is door de webwinkel of sluitend bewijs van complete terugzending kan voorgelegd worden.

6.4. Het risico op beschadiging en/of vermissing van produkten berust bij de gebruiker tot het moment van de bezorging.

 

Artikel 7 : Eigendom goederen

7.1. Juwelier Geert Donné behoudt het eigendom van de aan de consument geleverde producten tot dat de consument de geleverde goederen voldaan heeft.

 

Artikel 8 : Retourzending

VI WER - art. VI.45 e.v. WER, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor consumenten die in hun hoedanigheid artikelen online aankopen bij Juwelier Geert Donné.

8.1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. De melding dient schriftelijk of via email aan donne.geert@telenet .be via een ondubbelzinnige verklaring aan de gebruiker te worden doorgegeven.

8.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product niet mogen gebruiken tijdens deze bedenktijd. 

8.3. Indien de consument van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken zal hij het product en de eventuele toebehoren in de originele staat en verpakking aan de gebruiker dienen terug te sturen, ten laatste 14 kalenderdagen nadat hij gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht.

8.4. De retourzending wordt steeds door de consument betaald.

8.5. Indien de consument klant binnen 14 kalenderdagen  niet kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan is de koop een feit.

8.6. Het modelformulier voor het herroepingsrecht : http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI en XIV_WER_formulier_voor _herroeping_tcm325-275274.pdf

8.7. Indien het herroepingsrecht door de consument wordt gebruikt, dient de consument het product in de originele staat en verpakking terug te zenden aan de gebruiker. De gebruiker zal het bedrag aan de consument terugbetalen binnen de 14 kalender- dagen na ontvangst van het product. De gebruiker zal duidelijk en ondubbelzinnig met de consument communiceren over de wijze van terugbetaling.

8.8. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk en kan hij geen gebruik maken van het herroepingsrecht. 

 

Artikel 9 : Onjuiste levering

9.1. De consument is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst (verkeerd artikel geleverd, eventuele beschadiging), dient de consument dit onmiddellijk na aflevering schriftelijk te melden bij de gebruiker. De consument dient vervolgens het verkeerd geleverde of beschadigde product onmiddellijk na ontvangst terug te sturen aan de gebruiker met vermelding van het gebrek.

9.2. Bij een onjuiste levering is de gebruiker gehouden tot de betaling van de retourprijs.

 

Artikel 10 : Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Juwelier Geert Donné vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

10.2. De gebruiker behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.

10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email, backup).

 

Artikel 11 : Garantie

11.1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van de consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

11.2. Om een beroep te doen op de garantie moet de consument het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

11.3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de consument thuis zijn afgeleverd, dient de consument vooraf contact op te nemen met de gebruiker, waarna de consument het op zijn kosten dient terug te bezorgen bij de gebruiker.

11.4. De gebruiker zal vervolgens contact opnemen met de consument of een gebrek binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld eigendom blijven van de koper of op kosten van de koper worden hersteld.

11.5. Indien het gebrek van het product binnen de garantie valt zal het product kosteloos hersteld en kosteloos geretourneerd worden naar de consument.

11.6. Gebreken bij aankomst van het product dienen binnen de 14 kalenderdagen worden gemeld.

11.7. Gebreken na aankomst van het product dienen binnen de termijn van 2 maanden worden gemeld.

11.8. Bij bepaalde producten is de garantieperiode bepaald door de garantieperiode van de fabrieksgarantietermijn. Een garantiebewijs zal bij het product worden ingesloten met bepaling van deze termijn.

11.9. Bij verval van de garantietermijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging van het product.

11.10. De wettelijke en/of commerciële garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, waterschade, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

11.11. De wettelijke en/of commerciële garantie is niet van toepassing indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt en/of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

11.12. De wettelijke en/of commerciële garantie is niet van toepassing op artikelen met een Kortere levensduur, of slijtageartikelen.

11.13. De garantie is niet overdraagbaar. 

Gebruiksvoorwaarden

Juwelier Geert Donné, hierna te noemen "we" of "ons", beheert deze website. 

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET. 

 

1.    Producten, inhoud en specificaties 

 

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft. Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken. 

 

2.    Nauwkeurigheid van gegevens 

 

We trachten te waarborgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie van deze website. Producten op deze website kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken. 

 

3.    Gebruik van deze website 

 

Het ontwerp van de website en alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op de website of kan worden gedownload van de website zijn het eigendom van of worden gebruikt met toestemming van Juwelier Geert Donné en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal. Het is u niet toegestaan de informatie of het materiaal op deze website op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of dergelijk materiaal kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, publicatierecht, privacyrecht of andere eigendomsrechten en voorschriften. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw accountgegevens en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot dergelijke gegevens en tot uw computer. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. 

 

4.    Merkenrecht 

 

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren. Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo's weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming of die van de derde partij eigenaar. 

 

5.    Links naar deze website 

 

Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

6.    Links naar derde partijen 

 

Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of aan ons gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen geven garanties met betrekking tot enige andere website of enige informatie, inhoud of materiaal op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico. 

 

7.    Gebruikersgegevens en privacybeleid van deze website

 

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Verzamelde (persoons-)gegevens kunnen aan derden ter beschikking gesteld worden mits schriftelijke toestemming van Juwelier Geert Donné of wanneer dit wettelijk vereist is. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikerscommunicaties (materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicaties die u op enige wijze op deze website plaatst), al dan niet lasterlijk, onzedelijk, of anderszins, of in strijd met het auteursrecht, privacyrecht of enig ander recht. We behouden het recht voor om gebruikerscommunicaties die naar onze mening ongepast of onacceptabel materiaal bevatten te verwijderen. 
Tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld, worden alle gebruikerscommunicaties beschouwd als niet-confidentieel en eigendom van Juwelier Geert Donné. Door deze materialen, commentaar, respons of informatie naar ons te versturen, stemt u ermee in dat we alle rechten, eigendomsrechten en belangen verwerven van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met deze gebruikerscommunicaties en deze ook onbeperkt te kunnen gebruiken.

 

8.    Beperking van de aansprakelijkheid 

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan of gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website. 
IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ, AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MANAGERS, MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, RECHTSOPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, RETAILPARTNERS OF ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF HET BEHEER VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK TEGENOVER ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, AANVULLENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ENIGE WEBSITE GELINKT AAN DEZE WEBSITE, OF MATERIAAL, INFORMATIE OF DIENSTEN OP DERGELIJKE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE WETTELIJKE GROND EN ONGEACHT OF U BENT GEWAARSCHUWD VOOR DERGELIJKE SCHADE. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE WETTELIJK VERBODEN IS. WIJ VERWIJZEN U NAAR DE LOKALE WETGEVING VOOR EVENTUELE VERBODEN OP BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. 
IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE GENOEGDOENING IS DEZE WEBSITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U HEEFT AANGESCHAFT OP OF VIA DEZE WEBSITE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN EVENTUEEL RECHT VAN VERHAAL HEEFT OP DE PRODUCENT VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF LEVERANCIER VAN DERGELIJKE DIENSTEN, OVEREENKOMSTIG DE GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE PRODUCENT OF LEVERANCIER, OF RECHT HEEFT OP RETOURNERING EN TERUGBETALING MET BETREKKING TOT DERGELIJKE PRODUCTEN EN DIENSTEN CONFORM DE RICHTLIJNEN VOOR RETOURNERING EN TERUGBETALING ZOALS OP DEZE WEBSITE VERMELD. 

 

9.    Herziening van deze voorwaarden 

 

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door ze op deze website te actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u. Wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze website kunnen derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden. 

 

10.    Rechtskeuze en bevoegdheid 

 

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons, mocht er sprake zijn van onderlinge tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid. Op deze voorwaarden en de interpretatie ervan is het Belgische recht van toepassing, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden zal bewijskracht hebben in juridische en administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde condities als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.

 

11.    Beëindiging 

 

U of wij kunnen uw account of gebruik van deze website te allen tijde beëindigen, zonder opgave van reden. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele bestellingen die u heeft geplaatst of kosten die u heeft gemaakt voorafgaand aan de beëindiging. We behouden het recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgave van reden. 

 

12.    Aanvullende ondersteuning 

 

Indien u de bovenstaande voorwaarden niet begrijpt of indien u een vraag of opmerking heeft, kunt u contact opnemen met Juwelier Geert Donné. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar donne.geert@telenet.be. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen